Leveringsvoorwaarden premium content 2021

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het verkopen en leveren van digitale content via museum.nl. Lees deze leveringsvoorwaarden zorgvuldig door. Indien je akkoord bent met deze leveringsvoorwaarden, gelieve het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Indien je niet akkoord bent, zet dan geen vinkje. Je kunt dan echter geen gebruik maken van deze dienst.

Identiteit van de leverancier

 • Stichting Museumkaart
 • Rapenburgerstraat 123, 1011 VL Amsterdam
 • Postadres: postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel
 • Tel: 0900 - 40 40 910 (werkdagen: 09.00 – 17.00 uur, weekend 10.00 – 15.00 uur)
 • E-mail: premiumcontent@museumkaart.nl
 • KvK-nummer: 41234676
 • BTW-nummer: NL5412596B01

Artikel 1: Begrippen

In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gebruikt. Ze worden telkens met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud voorkomen.

Afnemer betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Leverancier een Overeenkomst tot levering van Premium Content aangaat, waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Duurovereenkomst betekent de Overeenkomst waarbij het gebruik van de Premium Content is beperkt tot een bepaalde, uitdrukkelijk overeengekomen, periode.

Intellectuele Eigendomsrechten betekent de op de Premium Content rustende intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, formatrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, octrooien, en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

Leverancier betekent Stichting Museumkaart, zijnde de partij bij de Overeenkomst die een Licentie verstrekt aan de Afnemer tot gebruik van de Premium Content.

Leveringsvoorwaarden betekent de laatste op de Website gepubliceerde versie van deze leveringsvoorwaarden.

Licentie betekent de door de Leverancier aan de Afnemer verstrekte toestemming tot gebruik van de Premium Content.

Licentievoorwaarden betekent de voorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het gebruik van de Premium Content, zoals deze zijn opgenomen in deze Leveringsvoorwaarden dan wel op de Website bij de Premium Content zelf.

Maker betekent de maker van de Premium Content, ongeacht of deze (nog) beschikt over de Intellectuele Eigendomsrechten op die Content.

Partijen betekent de Afnemer en de Leverancier, en “Partij” betekent één van hen.

Premium Content betekent het door Leverancier op de Website aangeboden audiomateriaal, visuele materiaal en/of audiovisuele materiaal dat na het aangaan van een Overeenkomst ter zake in (uitsluitend) digitale vorm volgens de daarbij aangegeven specificaties en toepasselijke Licentievoorwaarden aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld.

Privacybeleid betekent de wijze waarop Leverancier, ter uitvoering van de Overeenkomst, omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van de Afnemer, zoals neergelegd in de privacyverklaring van Leverancier.

Producent betekent de derde partij van wie de Premium Content afkomstig is.

Overeenkomst betekent de online (duur)overeenkomst waarbij de Afnemer bij de Leverancier Premium Content bestelt en de Leverancier deze aan de Afnemer ter beschikking stelt.

Website betekent de daartoe bestemde webpagina’s van de websites Museum.nl en Museumweek.nl, inclusief de bestelflow, met behulp waarvan de Afnemer Premium Content kan bestellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, aanbiedingen, Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en Leverancier terzake van het aanbieden, bestellen, leveren en gebruiken van de Premium Content, zoals deze wordt getoond op de Website.

 2. Toepasselijkheid van andere leveringsvoorwaarden, van welke partij dan ook afkomstig en onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gewijzigde leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd, tenzij daarbij uitdrukkelijk een afwijkende datum van inwerkingtreding is vermeld. Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomst is de versie van de Leveringsvoorwaarden van toepassing die op het moment van het aangaan van de Overeenkomst de geldende versie was.

 4. In het geval dat een bepaling in de Leveringsvoorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in de Leveringsvoorwaarden niet aan.

De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het voltooien van het op de Website beschikbare bestelproces door de Afnemer. Indien de bestelling wordt gedaan door een rechtspersoon dan staat deze ervoor in dat de natuurlijke persoon die de bestelling doet bevoegd is om namens deze rechtspersoon te handelen.

 2. De Afnemer dient zich ervan te vergewissen dat hij de voor het beoogde gebruik juiste Premium Content kiest en dat hij akkoord is met de daarbij behorende specificaties, zoals – onder meer, maar niet uitsluitend en voor zover relevant – de inhoud of strekking, de afmetingen, de digitale kwaliteit, de comptabiliteit, de maximaal toegestane gebruiksduur en de op de Premium Content van toepassing zijnde Licentievoorwaarden.

 3. Bij of onmiddellijk na het voltooien van het bestelproces ontvangt Afnemer een bevestiging van de bestelling alsmede een (digitale) factuur. Hierbij wordt de Afnemer de volgende informatie verstrekt: een omschrijving van de Premium Content, de prijs alsmede de toepasselijke belastingen en heffingen, het (bezoek)adres van Leverancier, het e-mailadres dat moet worden gebruikt voor communicatie met Leverancier over de Overeenkomst, de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de bevestiging dat is afgezien van het herroepingsrecht zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.

 4. De Overeenkomst komt niet tot stand indien de Afnemer niet akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden.

 5. De Overeenkomst komt evenmin tot stand indien de Afnemer geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft om de Overeenkomst uit te voeren en de Afnemer niet uitdrukkelijk verklaart afstand te doen van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 6:230p sub g BW.

 6. Leverancier behoudt zich het recht voor om, voor zover wettelijk toegestaan, te verifiëren of Afnemer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen alsmede of er omstandigheden zijn om de Overeenkomst niet, of slechts onder bijzondere bedingen, aan te gaan. Leverancier stelt afnemer hiervan gemotiveerd op de hoogte.

 7. De rechten van Afnemer uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een derde (waaronder mede wordt verstaan: bestaande of toekomstige aan Afnemer gelieerde partijen) zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Leverancier. Leverancier heeft het recht aan deze instemming nadere voorwaarden te verbinden.

Levering

 1. Levering vindt plaats door het elektronisch beschikbaar stellen van de Premium Content aan Afnemer op de voor de Premium Content geëigende wijze (verzending bestand of toegangscode). De levering omvat de verlening van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare Licentie om de Premium Content te gebruiken, met inachtneming van de toepasselijke Licentievoorwaarden.

 2. Afnemer dient zich ervan te vergewissen dat hij over de juiste hardware, randapparatuur en software beschikt om een correcte, tijdige en ongehinderde levering mogelijk te maken. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van de Premium Content vanwege technische of functionele tekortkomingen aan de kant van Afnemer (apparatuur, systeeminfrastructuur of anderszins) wordt vertraagd, beperkt, onmogelijk gemaakt of in kwaliteit vermindert.

 3. De onmogelijkheid om tijdig en/of correct te leveren zoals bedoeld in lid 2 laat de verschuldigdheid van Afnemer tot het betalen van de in rekening gebrachte vergoeding voor de Premium Content onverlet. Afnemer heeft ook geen recht op verrekening of compensatie.

 4. Leverancier is evenmin aansprakelijk indien de levering wordt vertraagd, beperkt, in kwaliteit vermindert of onmogelijk wordt gemaakt door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen en/of Leverancier redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend, zoals storingen in het elektriciteitsnet, storingen bij de door of vanwege Leverancier gebruikte (telecom)providers, of terugtrekking van het aanbod van de Premium Content door de betreffende Maker of Producent.

 5. Indien de levering als gevolg van een oorzaak zoals omschreven in lid 4 van dit artikel blijvend onmogelijk is, dan heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Afnemer heeft echter, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, geen recht op schadevergoeding of nadere compensatie.

 6. In het geval van een Duurovereenkomst spant Leverancier zich in om de Premium Content onafgebroken ter beschikking te stellen en te houden voor de overeengekomen termijn. Afnemer heeft recht op compensatie van de overeengekomen vergoeding indien de beschikbaarstelling wordt onderbroken voor een periode langer dan 10% van de overeengekomen termijn. De compensatie staat gelijk aan het percentage waarin de Premium Content niet beschikbaar was. Naast de hier bedoelde compensatie heeft Afnemer geen recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 3: Licentievoorwaarden

1: De door Leverancier verleende Licentie op de Premium Content geschiedt in ieder geval met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de Premium Content wordt uitsluitend gebruikt op de manier waarop en voor het doel waarvoor deze is bestemd en door Leverancier ter beschikking is gesteld;

b. de Premium Content wordt door Afnemer niet ter beschikking gesteld aan derden. Onder derden wordt hier verstaan: natuurlijke personen en rechtspersonen anders dan de Afnemer. Indien de Afnemer een rechtspersoon is, dan geldt ook een aan deze rechtspersoon gelieerde rechtspersoon als “derde” in de zin van dit artikel. Onder “terbeschikkingstelling” als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan het delen van toegangscodes;

c. indien bij de omschrijving van de Premium Content is aangegeven dat de naam van de Maker(s) dient te worden vermeld, dan vindt deze naamsvermelding plaats op de daar voorgeschreven wijze;

d. de Premium Content wordt niet gewijzigd of aangepast, tenzij dit om louter technische redenen noodzakelijk is;

e. de Premium Content wordt niet gebruikt op een wijze die schadelijk of kwetsend is voor of afbreuk doet aan de reputatie van Leverancier, de Maker, de Producent of derden;

f. de Premium Content wordt niet gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden;

g. de Premium Content wordt niet gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen;

h. de Premium Content wordt niet gebruikt op sociale media of als onderdeel van een beeldmerk of huisstijl, promotiemateriaal of publicitaire activiteiten, tenzij Leverancier hiertoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;

i. er worden geen afgeleide werken gemaakt van de Premium Content, ook niet als daarmee een zelfstandig werk ontstaat waarop zelfstandige Intellectuele Eigendomsrechten rusten.

2: Afnemer ziet erop toe dat de Premium Content te allen tijde slechts beschikbaar is binnen een voldoende beveiligde digitale omgeving.

3: Uitsluitend voor zover de Premium Content daartoe geëigend is en het doel waarvoor de Premium Content is geleverd dit rechtvaardigt, staat het Afnemer vrij om een kopie/back up van de Premium Content te maken en deze op te slaan binnen de eigen, voor derden ontoegankelijke, systeemomgeving. Afnemer ziet erop toe de kopie te verwijderen na beëindiging van de (duur van de) Licentie.

Artikel 4: Vergoeding en betaling

 1. Voor de levering van de Premium Content ontvangt de Afnemer een digitale factuur, waarop alle gegevens zijn vermeld die betrekking hebben op de Afnemer en op het bestelde Product. Afnemer dient te verifiëren of deze gegevens correct zijn.

 2. De factuur vermeldt de prijs voor de Premium Content, alsmede bijkomende kosten, zoals belastingen en heffingen.

 3. Betaling geschiedt in euro’s door overmaking van het volledige bedrag op de bankrekening zoals aangegeven op de factuur, onder vermelding van de Premium Content- of factuurnummer.

 4. Levering vindt eerst plaats nadat Afnemer het bestelde Product volledig heeft betaald.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op het overdragen van Intellectuele Eigendomsrechten (of andere eigendomsrechten) op de Premium Content, noch op het doen ontstaan of vestigen van Intellectuele Eigendomsrechten op de Premium Content (of versies daarvan) door de Afnemer of door derden.

 2. Afnemer is verplicht om de op de Premium Content rustende Intellectuele Eigendomsrechten te allen tijde te respecteren. Leverancier is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor schade wegens inbreuk op deze rechten bij incorrect of ongeoorloofd gebruik door Afnemer, namens Afnemer of met medewerking van Afnemer. Afnemer ziet erop toe dat derden niet in de gelegenheid (kunnen) worden gesteld om ongeautoriseerd gebruik te maken van de Premium Content, op welke wijze dan ook.

 3. De Producent staat ervoor in te beschikken over de juiste toestemming om de Premium Content via (de Website van) de Leverancier aan Afnemer te kunnen aanbieden en leveren.

 4. Indien en zodra enige derde Afnemer aanspreekt op enige (schade)vergoeding wegens vermeende inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten, dan stelt Afnemer Leverancier onmiddellijk daarvan schriftelijk (per e-mail naar het aangegeven e-mailadres) in kennis. Afnemer machtigt Leverancier om mede namens Afnemer de nodige (rechts)maatregelen te nemen ter verweer tegen dergelijke aanspraken en verleent daartoe aan Leverancier terstond alle verlangde medewerking. Het staat Leverancier vrij om de Producent daarbij te betrekken door middel van indeplaatsstelling, voeging of vrijwaring. De kosten voor het nemen van de nodige rechtsmaatregelen worden gedragen door Leverancier dan wel de Producent, tenzij blijkt dat de schade wegens inbreuk geheel of gedeeltelijk te wijten is aan het handelen van Afnemer.

 5. Leverancier heeft het recht om, in geval van inbreukmakend of anderszins ongeautoriseerd gebruik van de Premium Content door of vanwege Afnemer, de daaruit voor Leverancier voortkomende schade volledig en zonder voorbehoud op Afnemer te verhalen.

Artikel 6: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Leverancier spant zich in om op de Website zo zorgvuldig mogelijk aan te geven op welke wijze de Premium Content geschikt is voor gebruik. Afnemer erkent evenwel dat de op de Website getoonde weergave van de Premium Content een weergave ‘bij benadering’ is en geen volledige garantie biedt voor de bruikbaarheid en kwaliteit van de Premium Content. Informatie over de aangeboden Premium Content, waarbij sprake is van onbedoelde kennelijke verschrijvingen en vergissingen, kunnen Leverancier niet worden tegengeworpen.

 2. Leverancier spant zich tot het uiterste in om de Premium Content te leveren vrij van virussen, maar kan dit niet geheel garanderen. Afnemer dient derhalve zorg te dragen voor het installeren van een toereikende en actuele virusscanner alvorens de Premium Content af te nemen.

 3. Leverancier zorgt voor een actuele en toereikende beveiliging van de systemen die worden gebruikt bij het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst en verlangt van Afnemer hetzelfde. In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofde inbreuk op haar systemen door – bijvoorbeeld – cyberaanvallen of hacking, tenzij er sprake is van grove nalatigheid dan wel opzet bij de handelswijze van (personeel van) Leverancier welke tot de inbreuk heeft geleid.

 4. Afnemer vrijwaart Leverancier in geval van schade geleden door Leverancier, de Maker, de Producent en/of derden, als gevolg van onrechtmatig, inbreukmakend, onoordeelkundig of incorrect gebruik van de Premium Content.

Artikel 7: Privacy

Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt dit in met inachtneming van het privacybeleid van Leverancier, zoals openbaar gemaakt op https://www.museum.nl/nl/privacy.

Artikel 8: Duur en beëindiging Overeenkomst

1: Indien, om welke reden dan ook, de Premium Content na levering niet geschikt blijkt te zijn en deze ongeschiktheid te wijten is aan apert onjuiste informatie van Leverancier en/of de Producent, dan heeft Afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Afnemer heeft na ontbinding recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding en de wettelijke rente voor consumententransacties, maar daarnaast geen recht op schadevergoeding.

2: Indien er sprake is van een Duurovereenkomst met een uitdrukkelijk vooraf bepaalde termijn die niet zal worden verlengd, dan eindigt de Duurovereenkomst na verloop van deze termijn, zonder dat Partijen de mogelijkheid hebben deze Duurovereenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de mogelijkheden zoals bedoeld in lid 4 en zoals voorzien in de wet.

3: Indien er sprake is van een Duurovereenkomst waarbij van tijd tot tijd nieuwe Premium Content aan Afnemer zal worden geleverd en de Afnemer is een natuurlijk persoon, dan kan de Afnemer deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt elektronisch op het bij de bevestiging van de bestelling opgeven e-mail adres.

4: Leverancier kan de Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding of compensatie indien:

a. Afnemer inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten op de Premium Content;

b. Afnemer de Licentievoorwaarden c.q. de bij het betreffende Product vermelde bijzondere gebruiksvoorwaarden schendt;

c. ten aanzien van Afnemer faillissement is aangevraagd dan aan de Afnemer surseance van betaling is verleend;

d. de onderneming van Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins wordt beëindigd dan wel de zeggenschap zonder schriftelijke voorafgaande instemming van Leverancier aan een derde wordt overgedragen.

5: Het in lid 4 van dit artikel bepaalde tast de mogelijkheid tot ontbinding door een der Partijen op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet aan.

6: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, heeft tot gevolg dat de Licentie tot gebruik van de Premium Content onmiddellijk eindigt. Leverancier en/of de Producent hebben het recht om, in geval van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of schending van de Licentievoorwaarden zoals bedoeld in lid 4 onder a. en b., de daaruit voortkomende schade te verhalen op Afnemer.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle uit deze Overeenkomst, uit de toepassing van de Leveringsvoorwaarden dan wel andere met Afnemer aangegane rechtsbetrekkingen voortkomende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Leveringsvoorwaarden zijn opgemaakt op 12 februari 2021. De laatste vastgestelde versie is van 12 februari 2021. De Leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als “Leveringsvoorwaarden Premium Content SMK 2021”.