Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders

Artikel 1

Begrippen

 • Gebruiksvoorwaarden Deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Kaarthouder De natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat.

 • Klantenservice De Klantenservice van de Stichting Museumkaart, te bereiken via het e-mailadres; klantenservice@museumkaart.nl of het postadres Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel.

 • Museum Het Museum dat lid is van - of de gelieerde instelling die toegelaten is tot- de Museumvereniging en aangesloten bij Stichting Museumkaart en daardoor bevoegd is tot verkoop en acceptatie van de Museumkaart.

 • Museumkaart (of Kaart) Het Museum dat lid is van - of de gelieerde instelling die toegelaten is tot- de Museumvereniging en aangesloten bij Stichting Museumkaart en daardoor bevoegd is tot verkoop en acceptatie van de Museumkaart.

 • Persoonsgegevens Alle gegevens die de persoon van de Kaarthouder identificeren en waarmee de Kaarthouder zich registreert op de Website (via de pagina’s “Bestellen” of “Registreren”, of via “Mijn Museumkaart”), zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, profielfoto, (eventueel) rekeningnummer en dergelijke, een en ander zoals bedoeld in artikel 4 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Privacybeleid Het door SMK vastgestelde en uitgevoerde beleid ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens, neergelegd in de meest actuele versie van het privacy-statement zoals gepubliceerd op de Website.

 • SMK De Stichting Museumkaart, zijnde de rechtspersoon die van de Museumvereniging de opdracht heeft gekregen de exploitatie van de Museumkaart te verzorgen, gevestigd aan de Rapenburgerstraat123 te (1011 VL) Amsterdam.

 • Tijdelijke Museumkaart De door de Kaarthouder aan de kassa van een Museum aangeschafte Museumkaart, met een initiële geldigheidsduur van 31 dagen én een maximum van vijf museumbezoeken.

 • Voorschriften De door een Museum zelf opgestelde bezoekersvoorschriften, zoals huisregels, gebruik van camera’s en dergelijke.

 • Website De Website van Stichting Museumkaart, met het internetadres www.museumkaart.nl, waarop men onder meer een Museumkaart kan bestellen, een persoonlijke inlogpagina “Mijn Museumkaart” kan aanmaken en zich kan aanmelden voor Museumkaartmatch.

Artikel 2

Overeenkomst en gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Kaarthouder en SMK. Deze overeenkomst komt tot stand door de aanschaf van de Museumkaart, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 2. De overeenkomst heeft een duur van hetzij 31 dagen (Tijdelijke Museumkaart) hetzij één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Museumkaart wordt aangeschaft, op welke dag de Museumkaart tevens wordt geactiveerd.

 3. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen op de Website. Op verzoek van de Kaarthouder kunnen deze Gebruiksvoorwaarden ook per e-mail of per post worden toegestuurd. De Kaarthouder kan hiertoe contact opnemen met de Klantenservice.

 4. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Museumkaart. Door het gebruik van de Museumkaart aanvaardt de Kaarthouder de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Kaarthouder die de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren dient af te zien van het gebruik van de Museumkaart.

 5. SMK heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van deze wijziging wordt mededeling gedaan op de Website en in “Museumtips”. De Kaarthouder heeft het recht om toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden af te wijzen door de Museumkaart niet meer te gebruiken dan wel door dit door te geven aan de Klantenservice.

 6. De Gebruikersvoorwaarden MuseumkaartMatch, die zijn gepubliceerd op museumkaartmatch.nl, zijn nadrukkelijk bedoeld als aanvullende voorwaarden op deze Gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden MuseumkaartMatch zijn alleen van toepassing op de Museumkaarthouders die zich als deelnemer van MuseumkaartMatch hebben aangemeld en slechts voor de duur dat deze deelnemers gebruikmaken van MuseumkaartMatch.

 7. Toepasselijkheid van andere Gebruiksvoorwaarden, onder welke benaming dan ook en van wie ook afkomstig, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Dit laat evenwel de toepasselijkheid van eventuele Voorschriften van het Museum onverlet.

Artikel 3

Aanschaf en registratie

 1. De aanschaf van de Museumkaart geschiedt op de volgende wijze: a) aan de kassa van een Museum dat bevoegd is de Museumkaart te verkopen (een Tijdelijke Museumkaart - zie lid 2); b) via de Website (zie lid 3).

 2. De aan de kassa van een Museum aangeschafte Tijdelijke Museumkaart heeft een geldigheidsduur van 31 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de Tijdelijke Museumkaart is gekocht. Een Tijdelijke Museumkaart geeft recht op maximaal vijf museumbezoeken binnen de gestelde periode. Teneinde de geldigheidsduur van de Tijdelijke Museumkaart te verlengen naar één jaar, dient de Kaarthouder zich te registreren op de Website (via de pagina “Registreer uw Museumkaart” of via “Mijn Museumkaart”). Voor de geldigheidsduur blijft de dag waarop de Tijdelijke Museumkaart is aangeschaft evenwel bepalend. De Museumkaart wordt per post opgestuurd naar het door de Kaarthouder opgegeven postadres. Na ontvangst van de Museumkaart (het plastic pasje) geldt geen beperking meer voor het aantal museumbezoeken.

 3. De aanschaf van een Museumkaart via de Website geschiedt door middel van het doorlopen van de daartoe verplichte velden (bij “Bestellen” of “Mijn Museumkaart”). De via de Website aangeschafte Museumkaart heeft direct een geldigheidsduur van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop deze is verstuurd.

 4. Bij aanschaf van een Museumkaart via de Website, zoals bedoeld in lid 1 onder b en lid 3, heeft de Kaarthouder een bedenktermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de Kaarthouder een elektronische bevestiging van de aanschaf heeft ontvangen, om de overeenkomst te ontbinden, door middel van het invullen en toesturen van het daarvoor bestemde PDF bestand (zie onder). Indien de Kaarthouder gedurende de wettelijke bedenktermijn reeds gebruik heeft gemaakt van de Museumkaart door een museumbezoek af te leggen wordt het aantal reeds afgelegde bezoeken verrekend met de aanschafprijs van de betreffende Museumkaart. Voor de berekening van het te restitueren bedrag wordt uitgegaan van de gewogen gemiddelde toegangsprijs van de deelnemende musea zoals begroot voor het jaar waarin de kaart is aangeschaft. Voor 2022 bedraagt deze € 12,19.

 5. Bij aanschaf of registratie via de Website dient de Kaarthouder voorletter(s), achternaam en geboortedatum in te vullen, een profielfoto te uploaden en een woonadres op te geven in Nederland of in één van de andere lidstaten van de Europese Unie. De Kaarthouder staat ervoor in dat de gegevens die benodigd zijn voor registratie actueel, correct en volledig zijn. SMK behoudt zich het recht voor de geldigheid van de Museumkaart te blokkeren indien blijkt dat deze gegevens niet actueel, correct en volledig zijn.

 6. SMK stuurt de Kaarthouder tijdig bericht over het verlopen van de huidige Museumkaart, alsmede informatie over het opnieuw aanschaffen van een Museumkaart. Indien de Kaarthouder uitdrukkelijk heeft aangegeven een nieuwe overeenkomst aan te willen gaan zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze Gebruiksvoorwaarden, zal SMK, nadat de aanschafprijs voor de Kaart is voldaan, de nieuwe Museumkaart opsturen naar het opgegeven adres. Het in dit artikel bepaalde is bij herhaalde aanschaf uitdrukkelijk van toepassing.

Artikel 4

Gebruik Museumkaart

 1. Het gebruik van de Museumkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Museumkaart in de vorm van het plastic pasje blijft eigendom van SMK.

 2. De Museumkaart geeft de Kaarthouder recht op toegang tot het Museum tijdens reguliere openingstijden zoals op de website van het Museum vermeld, alsmede recht op het gebruik maken van aanbiedingen voor Kaarthouders. SMK vermeldt deze aanbiedingen op de Website, indien en voor zover het Museum daarom heeft verzocht. De Website pretendeert derhalve geen juistheid en volledigheid.

 3. Toegang tot het Museum wordt uitsluitend verschaft op vertoon van het origineel van de Museumkaart. De Kaarthouder die in het bezit is van een geldige Museumkaart maar deze – om welke reden dan ook – niet ter plekke kan tonen, heeft geen recht op toegang. Kopieën of (digitale) afbeeldingen van de Museumkaart worden niet geaccepteerd.

 4. De Kaarthouder dient voorafgaand aan een museumbezoek zich ervan te vergewissen of de Museumkaart nog geldt voor het betreffende Museum. Bij het gebruik van de Museumkaart kan ter extra verificatie om een identiteitsbewijs van de Kaarthouder worden gevraagd.

 5. Bij verlies of diefstal van de Museumkaart heeft de Kaarthouder recht op een duplicaat, mits de Kaarthouder zich heeft geregistreerd. Hiervoor wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht. Duplicaten van Tijdelijke Museumkaarten worden niet verstrekt.

 6. Slechts incidenteel mag het Museum aan de Kaarthouder een toeslag in rekening brengen voor museumbezoek tijdens reguliere openingstijden. De toeslag mag uitsluitend berekend worden gedurende een periode met een bijzondere, tijdelijke tentoonstelling die vanwege de internationale allure ervan uitzonderlijk hoge tentoonstellingskosten met zich meebrengt, onder de voorwaarde dat de toeslag wordt berekend voor alle betalende bezoekers én de toeslag wordt geheven conform de dienaangaande gemaakte afspraken met SMK. Onder een “bijzondere, tijdelijke tentoonstelling” wordt verstaan: een tentoonstelling die niet tot de (semi-) permanent getoonde of vaste opstelling van een Museum behoort en die voor het Museum “uitzonderlijk hoge tentoonstellingskosten” meebrengt. Hieronder worden verstaan aantoonbare hoge kosten voor verzekering, transport en presentatie van de tentoon te stellen objecten.

 7. De Kaarthouder kan zich aanmelden voor “Museumtips”, de digitale nieuwsbrief voor Kaarthouders, met aanbiedingen en ander nieuws omtrent activiteiten van SMK en de Musea. De Kaarthouder kan zich aan- en afmelden voor Museumtips tijdens het registratie- of bestelproces, via de website Mijn Museumkaart of via de Klantenservice.

 8. De Kaarthouder weet en begrijpt dat een Museum, naast de Gebruiksvoorwaarden die op de Museumkaart van toepassing zijn, eigen Voorschriften kan hanteren die door bezoekers dienen te worden gerespecteerd. Indien en voor zover er strijdigheid mocht bestaan tussen enerzijds de informatie die SMK op de Website en/of in Museumtips heeft gegeven en anderzijds de Voorschriften van het betreffende Museum, prevaleren de Voorschriften van het Museum. Indien en voor zover het naleven van de Voorschriften een (nadere) verwerking van persoonsgegevens inhoudt, geldt het privacybeleid van het betreffende Museum. SMK speelt hierin geen rol.

 9. De Kaarthouder verplicht zich de Museumkaart uitsluitend te gebruiken voor het - persoonlijke - doel waarvoor deze is bestemd. Het is niet toegestaan de Museumkaart in gebruik te geven aan derden, hiervan kopieën te maken, deze te koop aan te bieden of anderszins te exploiteren of te misbruiken. Het is de Kaarthouder daarnaast niet toegestaan aan de Museumkaart andere rechten te ontlenen dan welke uitdrukkelijk door SMK daaraan zijn toegekend. Ik geval van onoorbaar gedrag van een Kaarthouder heeft een Museum het recht de Kaarthouder de toegang te weigeren. SMK kan in dat geval de Museumkaart al dan niet tijdelijk blokkeren.

 10. Bij twijfel over de geldigheid van de Kaart of de identiteit van de Kaarthouder, kan het Museum de Kaarthouder de gratis toegang of de aan de Museumkaart verbonden aanbiedingen weigeren.

 11. SMK is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door afwijkende entreegelden of openingstijden van een Museum, dan wel door misbruik of onoorbaar gedrag door de Kaarthouder.

Artikel 5

Prijzen en betalingen

 1. De prijs van de Museumkaart is telkens voor één jaar, ook indien een Tijdelijke Museumkaart wordt gekocht. De aanschafprijs van de Museumkaart wordt hetzij terstond aan de kassa voldaan, hetzij via de Website door elektronische betaling of middels een acceptgiro. Voor registratie van de Museumkaart op een woonadres in een van de andere lidstaten van de Europese Unie buiten Nederland kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij aanschaf via de Website wordt de Museumkaart, zodra de betaling is ontvangen, met vijf werkdagen toegestuurd.

 2. SMK heeft het recht de prijzen van de Museumkaart eenzijdig te wijzigen, dan wel kortingen op de aan de Museumkaart verbonden diensten en producten te geven. Eventuele prijswijzigingen zullen in geen geval betrekking hebben op lopende overeenkomsten.

Artikel 6

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Ten behoeve van haar dienstverlening verwerkt SMK Persoonsgegevens van de Kaarthouder, zoals naam en adresgegevens, profielfoto alsmede rekeningnummers in geval van elektronische of girale betaling. Indien zich wijzigingen voordoen in de Persoonsgegevens van de Kaarthouder, dan zal de Kaarthouder daarvan mededeling doen aan de Klantenservice.
 2. Ten aanzien van het verwerken van de Persoonsgegevens van Kaarthouders heeft SMK een Privacybeleid opgesteld, welk beleid is gepubliceerd op de Website (zie: www.museum.nl/nl/privacy) en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. In het Privacybeleid is aangegeven voor welk doel en op welke rechtsgrond de Persoonsgegevens worden verwerkt. Ook is hier aangegeven op welke wijze een betrokkene zijn of haar rechten kan uitoefenen. Het privacybeleid van SMK wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig herzien. Hiervan wordt melding gemaakt op de Website.
 3. Onderdeel van het Privacybeleid van SMK is het gebruik van cookies op de Website, op de wijze zoals omschreven in het cookiebeleid (zie: www.museum.nl/nl/cookies).
 4. SMK houdt Kaarthouders alleen wanneer zij zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte van aanbiedingen van producten en diensten van de SMK en van Musea, dan wel van sponsors en van derden. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de interesses van de Kaarthouder. Kaarthouders kunnen zich altijd afmelden voor zulke promotionele mailings. Dit kan in reactie op zo'n mailing, op de Website in “Mijn Museumkaart” of door dit door te geven aan de Klantenservice.
 5. Naast de in dit artikel bedoelde gegevens en gegevensverwerking worden alle contacten van de Kaarthouder met de Klantenservice door de SMK als vertrouwelijke informatie gezien. De SMK zal deze informatie dan ook niet aanwenden voor doeleinden waarin niet is voorzien.

Artikel 7

Blokkering en deblokkering van de Museumkaart

 1. SMK zal of kan (de geldigheid van) de Museumkaart blokkeren in de volgende gevallen: a. indien de houder van een Tijdelijke Museumkaart zich niet na 31 dagen heeft geregistreerd en/of het maximum van vijf museumbezoeken is bereikt, een en ander zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze Gebruiksvoorwaarden. SMK zal de Museumkaart deblokkeren zodra de Kaarthouder zich alsnog heeft geregistreerd op de Website (via “Registreer uw Museumkaart” of “Mijn Museumkaart”) en de Museumkaart is toegestuurd. Bij deblokkering blijft de dag van aankoop van de Tijdelijke Museumkaart evenwel bepalend voor de geldigheidsduur. b. indien SMK is gebleken dat de Kaarthouder onoorbaar gebruik heeft gemaakt van de Museumkaart en/of zich heeft gedragen in strijd met de Voorschriften van een Museum. Deblokkering van de Museumkaart geschiedt uitsluitend op gemotiveerd verzoek van de Kaarthouder. SMK heeft echter de bevoegdheid dit verzoek af te wijzen.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen zijn niet limitatief. SMK behoudt zich het recht voor om in voorkomende (andere) gevallen de Museumkaart eveneens te blokkeren. Blokkering van een Museumkaart zoals hier bedoeld wordt in alle gevallen met redenen omkleed.

Artikel 8

Beëindiging gebruik

 1. Het recht op gebruik van de Museumkaart eindigt: a. door het verstrijken van de periode van geldigheid van de Museumkaart; b. in geval van een Tijdelijke Museumkaart: door het verstrijken van de periode van geldigheid (31 dagen) dan wel het bereiken van het toegestane maximum van vijf museumbezoeken; c. door herroeping van de overeenkomst door de Kaarthouder, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4. d. door ontbinding door SMK. In het geval de Kaarthouder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden, dan is SMK gerechtigd om deze Overeenkomst – na ingebrekestelling – te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot schadeloosstelling aan de zijde van SMK ontstaat.

Artikel 9

Overige bepalingen

 1. Alle rechtsbetrekkingen betreffende de Museumkaart worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 2. Van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkende bedingen zijn uitsluitend geldig indien deze op schrift zijn gesteld en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

 3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 4. Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking op 15 januari 2016 en zijn laatstelijk aangepast op 9 april 2020. Zij kunnen worden aangehaald als “Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders 2020”.